Dividend Information

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

Board Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend (per Share) Unit Operation Period
26/02/18 09/03/18 23/05/18 Dividend 0.035 Baht 01/01/17-31/12/17
27/02/17 28/04/17 17/05/17 Dividend 0.035 Baht 01/01/16-31/12/16
26/02/16 No Dividend - Baht 01/01/15-31/12/15
24/02/15 No Dividend - Baht 01/01/14-31/12/14
28/02/14 No Dividend - Baht 01/01/13-31/12/13
15/02/13 No Dividend - Baht 01/01/12-31/12/12
28/02/12 09/05/12 23/05/12 Cash Dividend 0.1 Baht 01/01/11-31/12/11