Nature of Business

บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น “Solution Provider” ให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก(Molders/Converters) ในการวิเคราะห์สูตรผสม และจัดเตรียม วัตถุดิบในรูปแบบ ของ มาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิดผง เพื่อให้ลูกค้า นำไปใช้ใน การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะนำกระบวนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 60,000 ตันต่อปี โดยเน้น การผลิต ในรูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถนำมาสเตอร์แบตซ์ของบริษัทซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ลูกค้าของตนต้องการภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนจากการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบ แต่ละกลุ่มนั้น สามารถ แบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการคำนวณชนิด และปริมาณ ของวัตถุดิบแต่ละประเภทที่จะใช้ในการผลิตจึงต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างสูงเพื่อที่จะสร้างสูตรผสมเพื่อ ให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

บริษัทมีสายการผลิตสำหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่าง ๆ ซึ่งฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากนำไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ และบริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปริมาณสูงมากกว่าปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลด ต้นทุนได้มากขึ้น โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้า ที่ยังไม่เคย ใช้มาสเตอร์แบตซ์ ประเภท ฟิลเล่อร์ มาก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความเรียบ หรือความบาง ของผิวสัมผัส มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนาต่ำกว่า 0.015 มิลลิเมตร, ถุงใส่ผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง เป็นต้นต่อมา ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จำกัด เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ทำการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีดำ อีกทั้งดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555 ดังนั้น กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันจึงมีไว้สำหรับผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีต่างๆ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอมพาวด์ประเภทต่าง ๆ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและจำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ที่นำไปใช้งานขั้นต่อไป